GAMMA: Total Return Fund

GAMMA: Total Return Fund

GAMMA: Total Return Fund hefur verið lokað. GAMMA: Total Return Fund er fjárfestingarsjóður, skv. lögum 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði, sem fjárfestir að meginhluta í skráðum skuldabréfum, skráðum hlutabréfum og innlánum, hvort sem er með beinni fjárfestingu eða í gegnum aðra sjóði. Sjóðurinn hefur einnig heimild til að fjárfesta að hluta til í óskráðum verðbréfum sem og afleiðum. 

Fjárfestingarmarkmið sjóðsins er að viðhalda og auka að raunvirði verðmæti eigenda sjóðsins með virkri stýringu. Helstu fjárfestingarákvarðanir sjóðsins eru ákvarðaðar af fjárfestingarteymi GAMMA. Á tímum mikillar óvissu og umróta á fjármálamörkuðum getur sveigjanleiki og virk stýring gegnt lykilhlutverki við að ná góðri ávöxtun.

Víðtæk sérfræðikunnátta starfsmanna GAMMA á íslenskum og erlendum fjármálamörkuðum á sviði skuldabréfa, hlutabréfa og afleiða verður nýtt til að ná sem bestri ávöxtun að teknu tilliti til áhættu.

Nánari upplýsingar

  • Gengisuppreikningur daglega.
  • Viðskiptadagar miðast við kl. 14:00 og er uppgjörsdagur viðskipta t+2.
  • Rafrænt skráður hjá Verðbréfaskráningu.

Sjóðsstjóri og fjárfestingarteymi

Valdimar Ármann, forstjóri og sjóðsstjóri, hagfræðingur og fjármálaverkfræðingur.
Valdimar starfaði áður hjá ABN AMRO í London við verðbólgutengdar afurðir frá 2003 til 2006. Hann starfaði í New York frá 2006 til 2008 hjá sama banka, og síðar hjá RBS sem Vice President, Head of Inflation Structuring USA. Valdimar kennir einnig sem aðjúnkt í meistaranámi í fjármálahagfræði við Háskóla Íslands.

Guðmundur Björnsson, verkfræðingur.
Guðmundur var á árunum 2005 til 2008 forstöðumaður Afleiðuviðskipta Kaupþings. Guðmundur hefur lokið prófi í verðbréfaviðskiptum og hefur kennt afleiðuhluta þess prófs síðustu árin.

Áhætta

Ýmis áhætta felst í fjárfestingu í fjárfestingarsjóðum og er hann að jafnaði áhættumeiri en verðbréfasjóðir og getur gengi þeirra breyst töluvert. Það ber helst að geta markaðs-, vaxta-, lausafjár- og mótaðilaáhættu sem mynda óvissu um framvindu á verðbréfamarkaði. 

Dreifing fjárfestinga milli eignaflokka er með þeim hætti að markaðs- og mótaðilaáhætta er takmörkuð eins og unnt er. Fjárfestingar í hlutabréfum og skuldabréfum fyrirtækja eru eðli málsins samkvæmt áhættusamari en fjárfestingar í ríkistryggðum eignum. 

Dregið er úr lausafjáráhættu með því að geyma hluta eignasafnins í reiðufé eða auðseljanlegum eignum. Meðallíftími sjóðsins í skuldabréfum getur verið þónokkur sem myndar töluverða vaxtaáhættu. Upplýsingar um tíu stærstu útgefendur eigna sjóðsins eru reglulega birtar í útgefnu efni um sjóðinn og má finna í upplýsingablaði um sjóðinn sem er uppfært mánaðarlega hér til hliðar. 

Valdimar Ármann veitir frekari upplýsingar um sjóðinn í síma 519 3304 eða í gegnum netfangið: valdimar@gamma.is

Reglur og fjárfestingarstefnu, útboðslýsingu og útdrátt úr útboðslýsingu má finna hér til hliðar.

Skattlagning

Skattaleg meðferð hlutdeildarskírteina í Fjárfestingarsjóði GAMMA fer eftir lögum nr. 90/2003, um tekjuskatt, eins og þau eru á hverjum tíma. Af hlutdeildarskírteinum í GAMMA: TRF greiðist fjármagnstekjuskattur. Fjárfestar eru hvattir til þess að kynna sér skattalega stöðu sína og er ráðlagt að leita til sérfróðra aðila á því sviði, s.s. skattalögfræðinga eða endurskoðenda.

Árshlutareikningur Fjárfestingarsjóðs GAMMA

Ársreikningur Fjárfestingarsjóðs GAMMA