GAMMA: Global Invest

GAMMA: Global Invest býður upp á alþjóðlega eignadreifingu í einum sjóði. Global er fjárfestingarsjóður í evrum, skv. lögum 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði, sem fjárfestir í erlendum hlutdeildarskírteinum verðbréfasjóða (UCITS), sérhæfðra sjóða (AIF) og fagfjárfestasjóða, en hefur einnig heimildir til að fjárfesta beint í erlendum framseljanlegum verðbréfum, peningamarkaðsgerningum, innlánum fjármálafyrirtækja og afleiðum.

Sjóðurinn leitast við ná fram mikilli eignadreifingu, bæði á milli eignaflokka og á milli landsvæða. Í gegnum samstarfsaðila GAMMA hefur sjóðurinn aðgang að fjölda fjárfestingarkosta á kjörum sem alla jafna stendur almennum fjárfestum ekki til boða.

Með kaupum í GAMMA: GLOBAL fæst virk stýring á erlendum fjármálamörkuðum. Fjárfestingaákvarðanir verða í höndum fjárfestingateymis sjóðsins sem býr yfir mikilli reynslu á innlendum- og erlendum fjármálamörkuðum. Fjárfestingateymi sjóðsins tekur ákvarðanir um dreifingu á milli eignaflokka og landssvæða eftir því hvað það telur best hverju sinni.

Í samræmi við lög um afnám gjaldeyrishafta geta fjárfestar nýtt erlendar fjárfestingarheimildir sínar samkvæmt þeim lögum, allt að 100 milljónir króna, til fjárfestinga í sjóðnum.

GAMMA hóf starfsemi í London 2015, fyrst íslenskra fjármálafyrirtækja, eftir tilkynningu um fyrirhugað afnám hafta og rekur þar skrifstofu með sjálfstætt starfsleyfi frá fjármálaeftirlitinu í Bretlandi. Síðustu misseri hefur GAMMA skoðað og undirbúið fjárfestingartækifæri erlendis fyrir viðskiptavini sína, einkum í Bretlandi, og hefur að auki kynnt erlendum viðskiptavinum og fjárfestum tækifæri til fjárfestinga á Íslandi. Þá er stefnt að opnun skrifstofy í NY á vormánuðum 2017. Víðtæk sérfræðikunnátta starfsmanna GAMMA á íslenskum og erlendum fjármálamörkuðum á sviði skuldabréfa, hlutabréfa og afleiða er nýtt til að ná sem bestri ávöxtun að teknu tilliti til áhættu.

Gisli-Hauksson-13

Nánari upplýsingar

  • Gengisuppreikningur daglega.
  • Viðskiptadagar miðast við kl. 14:00 og er uppgjörsdagur viðskipta t+3.
  • Rafrænt skráður hjá Verðbréfaskráningu.
  • Sjóðurinn er í EUR

Sjóðsstjóri og fjárfestingarteymi

Valdimar Ármann, sjóðsstjóri, hagfræðingur og fjármálaverkfræðingur.
Valdimar starfaði áður hjá ABN AMRO í London við verðbólgutengdar afurðir frá 2003 til 2006. Hann starfaði í New York frá 2006 til 2008 hjá sama banka, og síðar hjá RBS sem Vice President, Head of Inflation Structuring USA. Valdimar kennir einnig sem aðjúnkt í meistaranámi í fjármálahagfræði við Háskóla Íslands.

Agnar Tómas Möller, verkfræðingur.
Agnar starfaði áður í áhættustýringu og skuldabréfamiðlun Kaupþings frá 2004 til 2008. Agnar kennir einnig í meistaranámi í fjármálahagfræði við Háskóla Íslands.

Gísli Hauksson, hagfræðingur og framkvæmdastjóri GAMMA.
Gísli starfaði árin 2001 til 2008 hjá Kaupþingi, bæði hérlendis og í London. Stærsta hluta tímabilsins var hann Director of Fixed Income Sales en vann einnig við skuldastýringu, gjaldeyrisviðskipti og afleiðumiðlun.

Guðmundur Björnsson, verkfræðingur.
Guðmundur var á árunum 2005 til 2008 forstöðumaður Afleiðuviðskipta Kaupþings. Guðmundur hefur lokið prófi í verðbréfaviðskiptum og hefur kennt afleiðuhluta þess prófs síðustu árin.

Lýður Þór Þorgeirsson, MBA & B.Sc. rafmagns- og tölvuverkfræði.
Lýður vann hjá skilanefnd Kaupþings og þar áður við fyrirtækjaráðgjöf hjá Kaupþingi. Árin 2000 til 2005 starfaði Lýður hjá Glitni við skuldsetta fjármögnun fyrirtækja. Lýður er með MBA frá MIT Sloan.

Jóhann Gísli Jóhannesson, B.Sc í hagfræði með áherslu á fjármál 
Jóhann starfaði áður hjá Íslandsbanka og sem sjóðsstjóri innlendra hlutabréfa hjá Íslandssjóðum. Jóhann leggur nú lokahönd á lokaverkefni sitt í meistaranámi í fjármálahagfræði við Háskóla Íslands. Jóhann hefur lokið prófi í verðbréfaviðskiptum.

Áhætta

Ýmis áhætta felst í fjárfestingu í fjárfestingarsjóðum og er hann að jafnaði áhættumeiri en verðbréfasjóðir og getur gengi þeirra breyst töluvert. Það ber helst að geta markaðs-, vaxta-, gjaldmiðla-, lausafjár- og mótaðilaáhættu sem mynda óvissu um framvindu á verðbréfamarkaði.

Sjóðurinn getur fjárfest í fjármálagerningum í mismunandi gjaldmiðlum og tekur sjóðurinn því á sig ákveðna áhættu á breytingu á gengi þessara gjaldmiðla innbyrðist. Fjárfestar kaupa í sjóðnum í evrum og er því ákveðin áhætta fólgin í því að gengi krónu gagnvart evru getur tekið breytingum.

Dreifing fjárfestinga milli eignaflokka er með þeim hætti að markaðs- og mótaðilaáhætta er takmörkuð eins og unnt er. Fjárfestingar í hlutabréfum og skuldabréfum fyrirtækja eru eðli málsins samkvæmt áhættusamari en fjárfestingar í ríkistryggðum eignum.

Dregið er úr lausafjáráhættu með því að geyma hluta eignasafnins í reiðufé eða auðseljanlegum eignum. Meðallíftími sjóðsins í skuldabréfum getur verið þónokkur sem myndar töluverða vaxtaáhættu. Upplýsingar um tíu stærstu útgefendur eigna sjóðsins eru reglulega birtar í útgefnu efni um sjóðinn og má finna í upplýsingablaði um sjóðinn sem er uppfært mánaðarlega hér til hliðar.

Skattlagning

Skattaleg meðferð hlutdeildarskírteina í Fjárfestingarsjóði GAMMA fer eftir lögum nr. 90/2003, um tekjuskatt, eins og þau eru á hverjum tíma. Af hlutdeildarskírteinum í GAMMA: GLOBAL greiðist fjármagnstekjuskattur. Fjárfestar eru hvattir til þess að kynna sér skattalega stöðu sína og er ráðlagt að leita til sérfróðra aðila á því sviði, s.s. skattalögfræðinga eða endurskoðenda.